Incassokosten

Onbetaalde facturen kosten uw onderneming veel geld. Loop daarom geen onnodig risico en stuur op tijd een herinnering en stel uw incassokosten veilig. U kunt namelijk zelf aanspraak maken op een vergoeding voor incassokosten.

mr Ramon Besters

mr Ramon Besters
Huurrecht en vastgoed | Contractenrecht | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Incasso | Consumptief krediet
Neem direct contact op met Ramon
088-1668651 of rbesters@schuman.nl
De Wet normering buitengerechtelijke incassokosten bepaalt de hoogte van de incassokosten waarop u aanspraak kunt maken en de wijze waarop u de incassokosten veilig stelt. Voormelde wet geldt altijd ten aanzien van consumenten. Bij handelsovereenkomsten kunnen ondernemers onderling andere afspraken maken.

Vordering op een consument (B2C/C2C)
Indien een consument uw factuur niet tijdig betaalt, kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor incassokosten. Hiervoor dient u eerst een speciale aanmaningsbrief met een betalingstermijn van 14 dagen te sturen. In deze aanmaning moet u de hoogte van de incassokosten vermelden die de consument is verschuldigd indien hij niet binnen 14 dagen alsnog het factuurbedrag betaalt. De betalingstermijn van 14 dagen gaat pas in op de dag na ontvangst van de aanmaning door de consument. Het is daarom raadzaam om in uw aanmaning op te nemen, dat betaling dient plaats te vinden “binnen 15 dagen nadat deze brief door u is ontvangen”. Voor zover u geen btw kunt verrekenen mag u over de incassokosten btw in rekening brengen aan de consument. In de aanmaning dient u te vermelden dat de incassokosten zijn verhoogd met btw.

De hoogte van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de volgende staffel:
Hoofdsom tot en met € 2.500                                      
Toepasselijk percentage 15% over de hoofdsom                                          
Maximum € 375 (min. € 40) 
Hoofdsom tot en met € 5.000       
Toepasselijk percentage € 375 + 10% over (hoofdsom - € 2.500)                
Maximum € 625
Hoofdsom tot en met € 10.000                                    
Toepasselijk percentage € 625 + 5% over (hoofdsom - € 5.000)                  
Maximum € 875

Hoofdsom tot en met € 200.000                                  
Toepasselijk percentage € 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)                
Maximum € 2.775
Hoofdsom boven de € 200.000                  
Toepasselijk percentage € 2.775 + 0,5% over (hoofdsom - € 200.000)        
Maximum € 6.775
 
Bron: www.rechtspraak.nl
 
U kunt eenvoudig de hoogte van de incassokosten over uw factuurbedrag berekenen via deze website: schuldinfo.nl
 
Vordering op een bedrijf (B2B)
De Wet normering buitengerechtelijke incassokosten is alleen van toepassing op handelsovereenkomsten indien partijen in de overeenkomst geen afwijkende afspraken over incassokosten hebben gemaakt. Het is dus mogelijk om in de overeenkomst of uw algemene voorwaarden overeen te komen dat bij niet tijdige betaling incassokosten ter hoogte van 15% zijn verschuldigd. Het bedrijf dat uw factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, is incassokosten verschuldigd zonder dat hiervoor een aanvullende aanmaning nodig is. U kunt dus in uw eerste aanmaning het factuurbedrag verhogen met incassokosten.
Wilt u meer informatie over de inhoud van de ‘veertiendagenbrief’ of de wijze waarop u de verschuldigdheid van incassokosten goed kunt regelen in de overeenkomst of algemene voorwaarden neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.