Vertragingsvergoedingbepaling

Tot 2016 werden in gerechtelijke procedures door de verschillende rechtbanken nog niet al te hoge eisen gesteld aan de toelichting en onderbouwing van in rechte ingestelde vorderingen uit hoofde van een consumptief krediet. Dit is sindsdien aanmerkelijk anders geworden.

mr Ramon Besters

mr Ramon Besters
Huurrecht en vastgoed | Contractenrecht | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Incasso | Consumptief krediet
Neem direct contact op met Ramon
088-1668651 of rbesters@schuman.nl

In een rap tempo – zeker bij een bepaald aantal rechtbanken – verander(d)en de gestelde eisen: de rechtbanken hanteren strengere eisen aan de ingestelde vorderingen. Zo is sinds 2016 landelijk een tendens waarneembaar dat meer rechtbanken steeds vaker en stringenter bepalingen uit kredietovereenkomsten en de toepasselijke algemene voorwaarden toetsen aan geldende (Europese) wet- en regelgeving. Meer in het bijzonder wordt sinds 2016 voornamelijk de in veel algemene voorwaarden bij kredietovereenkomsten opgenomen vertragingsvergoedingbepaling getoetst aan de Europese richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13 EEG).

Met onze ruime (proces)ervaring op het vlak van consumptieve en zakelijke kredietverstrekking hebben wij binnen onze organisatie een op de praktijk afgestemde werkwijze en wijze van procederen weten te ontwikkelen waarmee wij voor u het maximale resultaat weten te behalen.